Ingredients: Milk, Rye Flour, Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Sourdough (Rye Flour, Water), Wholewheat Flour, Honey, Salt, Yeast. May Contain Traces Of Nut.