Ingredients: Scottish Heather Honey, Whisky (2% By Volume).